Alles wat je wilt weten!

Ondersteuning & Passend Onderwijs

Optimaal presterende leerlingen. Niemand die achter blijft. Een school waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Leerlingen met eigen verantwoordelijkheden. Om dat ideaal te bereiken is een goed georganiseerd systeem van leerlingbegeleiding nodig.

Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs is er voor elke leerling in de regio een plek. In eerste instantie is dat op de school van aanmelding. Op basis van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP), zoals dat in samenspraak met het Samenwerkingsverband Eemland is opgesteld, bekijkt de school of deze de leerling, die specifieke ondersteuning nodig heeft, deze ondersteuning kan bieden. Bij de beoordeling daarvan is een orthopedagoog betrokken. In veel gevallen kan Het Baarnsch Lyceum in de benodigde ondersteuning voorzien. Als de school op basis van haar profiel niet adequaat in de hulpvraag kan voorzien, wordt in samenspraak met de ouders gekeken wat de beste plek voor de leerling in de regio is.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het kader van passend onderwijs heeft de school in afstemming met het Samenwerkingsverband Eemland, het SOP vastgesteld. Alle vormen van begeleiding en faciliteiten die onze school biedt staan hierin vermeld.

Leerlingbegeleiding
Het schema zorgstructuur geeft een schematische samenvatting van het systeem van leerlingbegeleiding.

De mentor
De mentor houdt de vorderingen van de leerling bij en voert regelmatig individuele gesprekken. Tijdens de mentorlessen besteedt de mentor aandacht aan studievaardigheden, het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen, de omgang met elkaar en met docenten, en aan organisatorische zaken. Merkt de mentor een hapering bij een leerling op, dan kan hij daar snel mee aan de slag. Er bestaat structureel overleg tussen mentoren, vakdocenten, coördinatoren en afdelingsleiders. Ouderavonden en zo nodig tussentijds contact zorgen ervoor dat ouders geïnformeerd zijn. Mentoren kunnen in samenspraak met ouders en afdelingsleider leerlingen voor specifieke begeleiding doorverwijzen naar de ondersteuningscoördinator.

De ondersteuningscoördinator
Deze persoon coördineert de specialistische ondersteuning en staat in nauw contact met de mentoren, ouders en afdelingsleiders. De coördinator stuurt het ondersteuningsteam aan en onderhoudt de contacten met het Samenwerkingsverband. U kunt de ondersteuningscoördinator, mevrouw Smelik bereiken via het e-mailadres h.smelik@hetbaarnschlyceum.nl.

Vakgerichte begeleiding
Alle docenten verzorgen uiteraard de eigen vakgerichte begeleiding. Zij geven immers de lessen, beoordelen prestaties, stimuleren leerlingen en helpen bij achterstanden. Als aanvulling hierop zijn er allerlei computerprogramma’s beschikbaar waar leerlingen achterstanden mee kunnen inhalen of zwakke plekken mee kunnen wegwerken. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s op het gebied van spelling, breuken, ontleden, Duitse grammatica, Franse werkwoorden, Engelse grammatica en idioom, aardrijkskunde en scheikunde. Leerlingen kunnen aan hun eigen docent vragen waar ze dit oefenmateriaal kunnen vinden.

Foto: Het ondersteuningsteam. Van links naar rechts: de heer Brundel (Intern Begeleider),  mevrouw Voorsluijs (schoolpsycholoog/counselor), mevrouw Smelik (ondersteuningscoördinator), en mevrouw Nebbeling (brugfunctionaris). Niet op de foto: mevrouw Minet (Remedial Teacher).

De ondersteuningskaart
De mentor kan bij signalen over een vastlopende leerling een beroep doen op de ondersteuningscoördinator en het ondersteuningsteam. Op de ondersteuningskaart van de school wordt omschreven welke hulp onze school kan bieden, voor wie de hulp bedoeld is en wie die hulp geeft. Een aantal vormen van begeleiding vindt op school plaats overeenkomstig de regionale afspraken. Wanneer een leerling alleen met langdurige of intensieve begeleiding het gevolgde schoolniveau kan volhouden, verwijst de school door naar externe begeleiding. De ondersteuningskaart geeft ook verwijzingen naar externe instanties voor problemen die de mogelijkheden van de school overstijgen.  Het protocol taalondersteuning is o.a. het dyslexie-protocol opgenomen maar ook andere vormen van taalondersteuning komen aan bod.

Pestproblematiek
Pestgedrag is helaas van alle tijden en komt in alle leeftijdsgroepen voor. Ook op Het Baarnsch Lyceum. We besteden, met name in de onderbouw, structureel en zeer serieus aandacht aan pesten en het voorkomen van pestgedrag. Onze school hanteert het Pestprotocol “Help, ik word gepest, wat nu???”.

Counselor en schoolpsycholoog
Mevrouw Voorsluijs is counselor (gespecialiseerd leerlingbegeleider) en intern vertrouwenspersoon op school. Zij begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, weinig zelfvertrouwen, pesten, sombere gevoelens, concentratieproblemen, problemen thuis, of gewoon als er aanleiding is om in vertrouwen te praten.

De GGD op school
Aan elke school in het voortgezet onderwijs is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders en docenten kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over het welzijn en de gezondheid van jongeren. Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond mogelijk op te groeien met onder andere gezondheidsonderzoeken in klas 2 en klas 4. Daarbij sluit de GGD zoveel mogelijk aan bij de individuele behoefte van de jongere en bij de vraag van ouders en school. Ouders/verzorgers ontvangen vooraf een brief dat de GGD gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren. Meer informatie over de gezondheidsonderzoeken: klas 2 en klas 4.

Zorg Advies Team (ZAT)
Ouders en mentoren kunnen in overleg met de ondersteuningscoördinator bij het ZAT terecht met zorgen over hun kind/leerling betreffende opvoeding en onderwijs. Het ZAT bestaat uit externe deskundigen van Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, de wijkagent, de GGD, SOVEE en de leerplichtambtenaar, onder voorzitterschap van onze zorgcoördinator. Vanuit school maken de afdelingsleiding, de Interne Begeleider en de counselor deel uit van het ZAT. Zie voor informatie www.zat.nl.

In de besprekingen met het ZAT komen (werk)houding, thuissituatie, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden van de leerling aan de orde. Het ZAT komt vijf keer per jaar bij elkaar. Signalen worden vakkundig beoordeeld en de juiste hulp of ondersteuning wordt ingeschakeld. Zowel voor de leerling, de ouders als de docenten. Bovendien beoordeelt het ZAT wie de eindverantwoordelijke is.

Lokaal Team Baarn en Jeugdteam Soest
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, vanwege de transitie van jeugdzorg, verantwoordelijk voor vrijwel de gehele jeugdzorg. Alle hulpverlening die geboden wordt in het kader van zorgen en problemen met betrekking tot gezin, opvoeding, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen wordt aangestuurd vanuit het zogenaamde Lokaal Team. Een Lokaal Team bestaat uit medewerkers met diverse specialismen en expertise. Het Baarnsch Lyceum heeft een contactpersoon in het Lokaal Team waar we mee samenwerken als schoolbegeleiding alleen tekort schiet. Wanneer wij een begeleidingsvraag hebben kunnen wij die vraag, met medeweten van de ouders, voorleggen aan het Lokaal Team in de woonplaats van de leerling.

Landelijke Verwijsindex
De MULTIsignaal Verwijsindex  is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs aangeven, dat zij betrokken zijn bij uw zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om het kind zo goed mogelijk te helpen. Als school zijn we verplicht hieraan mee te werken.

Wanneer een leerling bij het ondersteuningsteam wordt aangemeld zullen we deze leerling in de meeste gevallen registreren in deze verwijsindex. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen. Indien er meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, dan krijgen zij hiervan bericht, een zogenoemde ‘match’. Soms zijn professionals bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betrokken. Als dit het geval is ontstaat er een Gezinsmatch. Zo kunnen zij makkelijk met elkaar contact opnemen en zorgen dat de plannen voor de verschillende kinderen in het gezin op elkaar worden afgestemd. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. Bij een match wordt er contact opgenomen met de ouders met de vraag of er overlegd mag worden om ervoor te zorgen dat de ondersteuning op elkaar wordt afgestemd en om ervoor te zorgen dat de ouders de regie houden.